هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد از حیث تشخیص درآمد مشمول مالیات با رعایت موارد ذیل جزو هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد:

1-پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

۲-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل که مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

منبع:رسانه مالیاتی ایران